Ελληνικά English
swap_callsΕισοδος με TAXIS fingerprintΕισοδος Αλλοδαπων content_copyΔικαιολογητικά content_copyΟδηγίες χρήσης content_pasteΟροι και προυποθεσεις
swap_callsLogin with TAXIS fingerprintLogin as Foreigner content_copyDocuments content_copyUser Instructions content_pasteTerms and Conditions
Ανακοινώσεις
Announcements
7/12/2023 Σας ενημερώνουμε οτι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 10.00 - 11.00 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών αναβάθμισης. Please be advised that on Monday, December 11th, 2023 10.00 - 11.00 a.m. the eDoatap information system will not be available due to scheduled software updates.
6/12/2023 Σας ενημερώνουμε οτι αύριο Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 10.30 - 11.30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών αναβάθμισης. Please be advised that on Thursday, December 7, 2023 10.30 - 11.30 a.m. the eDoatap information system will not be available due to scheduled software updates.
13/11/2023 Σας ενημερώνουμε οτι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 ώρα 22:00 έως Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 ώρα 9:00 το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο τακτικών εργασιών αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Please be advised that during the period from Friday 24 November 2023 at 22:00 until Saturday 25 November 2023 at 9:00 the eDoatap information system will not be availabledue due to regular work on upgrading the infrastructure of the Private Database Cloud Computing (Exadata Cloud@Customer) of the General Secretariat of Information Systems and Digital Governance (GIPSPSD) of the Ministry of Digital Governance.
31/10/2023 Σας ενημερώνουμε οτι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 με 07:30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). Please be advised that on Thursday, November 2, 2023, from 07:00 to 07:30 a.m. the eDoatap information system will not be available due to scheduled infrastructure operations on the Government Cloud (G-Cloud).
18/10/2023 Σας ενημερώνουμε οτι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 07:00 με 07:30 π.μ. το πληροφοριακό σύστημα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένης μετάπτωσης δικτυακού εξοπλισμού ασφαλείας στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). Please be advised that on Wednesday, October 25, 2023, from 07:00 to 07:30 a.m. the eDoatap information system will not be available due to a planned transition of network security equipment to the infrastructure of the Government Cloud (G-Cloud).
21/07/2022 Αύριο Παρασκευή 22 Ιουλίου, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή τις ώρες 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση και η προσαρμογή με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους και σήμερα και αύριο, μέχρι το προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας Please be advised that tomorrow Friday, July 22, eDoatap will remain offline during 10.00 – 13.00 in order to upgrade and adjust with the new institutional framework. Nevertheless, interested parties may submit their application normally today and tomorrow, until the temporary closure of the platform.
28/02/2022 Η πλατφόρμα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 3/03/2022 και για το διάστημα από 11:00 έως και 13:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης/συντήρησης. Please be advised that using eDoatap will be not available at Thursday 03/03/2022 from 11.00 to 13.00 due to updates.
11/02/2022 Η είσοδος στο eDoatap μέσω κωδικών Taxisnet ενδέχεται να επηρεαστεί για το διάστημα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης στην πληροφοριακή υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ. Please be advised that using eDoatap for Taxisnet users may be affected due to infrastructure updates of G.S.I.S.
26/06/2020 Σας ενημερώνουμε ότι έγινε μια ενημέρωση στο eDoatap και πλέον σας ζητείται να καταχωρείτε στην αίτηση σας μόνο το Πανεπιστήμιο φοίτησης. Στην περίπτωση που σας έχει επιστραφεί η αίτηση ζητώντας να αλλάξετε τις τιμές σε Κολλέγιο - Σχολή - Τμήμα, παρακαλούμε παραβλέψετε αυτή την οδηγία του προελέγχου και πατήστε οριστική υποβολή όταν θα έχετε ολοκληρώσει τις άλλες διορθώσεις που σας ζητούνται. Please be advised that e-doatap has been updated and from now on you will be asked to submit only the University you studied in your application.  In case that your application is returned asking for a change in the fields of Colleges-Schools-Department please disregard the precheck procedure and proceed to final submission after finalizing all necessary data.
16/06/2020 Α. Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης βασικών / μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:
Αντικατάσταση της Βεβαίωσης Τόπου Σπουδών με το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών), το έντυπο του οποίου βρίσκεται διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap.doatap.gr με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - En ή UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - Fr.

Β. Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης διδακτορικών τίτλων σπουδών:
Αντικατάσταση της Επιστολής Επιβεβαίωσης Διδακτορικού τίτλου με το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών), το έντυπο του οποίου βρίσκεται διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap.doatap.gr με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - PhD - En ή UNI CERTIFICATE - PhD - Fr.

Γ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται για όσους καταθέτουν εφεξής. Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη ζητηθεί από το Ίδρυμα ως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών ή Επιστολή Επιβεβαίωσης Διδακτορικού, αυτά θα γίνονται αποδεκτά μέχρι 30/06/2020.
A. Information for all supporting bachelor/postgraduate degree recognition documents Replacement of the certificate of location of studies with university certificate for programme and location of studies available at the link.

Β. Information of the supporting documents for recognition of doctoral titles:
Replacement of the letter of confirmation of doctoral title with the certificate of the university (information for the programme of doctoral study) the document available at unicertificated -Phd

C. The above documents are requested for all submitting from now on.  For the cases already requested from the institution as a certificate of location of studies or confirmation letter of PhD will be accepted until 30.6.20.
21/02/2020 Η είσοδος στην πλατφόρμα ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00. Please be advised that the use of the platform may be affected by maintenance of the General secretariat information systems from 22.2.20 until 23.2.20.
19/11/2019 Διαγραφή Ανενεργούς Αίτησης: Σύμφωνα με τους όρους χρήσης του eDoatap, σε περίπτωση που μια αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά σε διάστημα 6 μηνών από την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της, αυτή διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα. Εάν λάβατε προειδοποίηση για διαγραφή ανενεργής αίτησης ενώ έχετε υποβάλλει αίτηση, σημαίνει ότι έχετε δημιουργήσει περισσότερες αιτήσεις από την υποβληθείσα, που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες. Περισσότερες πληροφορίες: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ -> Αρχείο FAQ v1.3 -> Ερώτηση 16 Withdrawal of inactive application.  According to the terms of use of e-doatap in case an application is not submitted in a final form during a 6 month period from last date of alteration this will finally be erased from the system.  If you have received a notice about erasure of an inactive application while you have submitted an application it means that you have created more applications additionally to the submitted that are temporally stored.  More info in Documents and directions -> document FAQ v.1.3 -> question 16
7/11/2019 Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης βασικού τίτλου σπουδών. Συγκεκριμένα, προστέθηκε το προαιρετικό δικαιολογητικό ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ που αφορά τους αιτούντες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισης βασικού πτυχίου με αντιστοιχία προς την Ψυχολογία. Information regarding documents of support of recognition of basic title of studies.  In addition an additional non mandatory supporting document titled CERTIFICATE OF PRACTICAL TRAINING IN PSYCHOLOGY for DOATAP applicants was added for recognition of bachelor degree with correspondence to psychology.
20/09/2019 Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών και της εγγραφής αλλοδαπών, ως προς την περιγραφή τους. information of the supporting documents and registration foreign students according to its description.
02/09/2019 Τεχνική υποστήριξη για την πλατφόρμα e-doatap θα δίνεται πλέον μόνο μέσω email στο helpdesk@doatap.gr. Για θέματα που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης, πρέπει να απευθύνεστε στο information_dep@doatap.gr. Technical support or e-doatap platform will be provided only via email at helpdesk@doatap.gr. For issues regarding the recognition process please consult information_dep@doatap.gr
02/09/2019 Παρακαλείστε να διαβάζετε το αρχείο FAQ που βρίσκεται στον σύνδεσμο ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ, καθότι θα σας βοηθήσει σε πολλές απορίες σας. Please read the FAQ document in the link Documents and Directions aiming to help you answer a lot of questions.
02/09/2019 Για διόρθωση δικαιολογητικών ή στοιχείων αίτησης που έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο "Αναμονή Ελέγχου", παρακαλώ στείλετε σχετικό εμαιλ στο helpdesk@doatap.gr αναφερόμενοι στον αριθμό αίτησης και τις διορθώσεις που θέλετε να κάνετε, ώστε να σας επιτραπεί να προβείτε σε αυτές. For correction of supporting documents or application data that are finally submitted and is at stage "Awaiting check" , please send email to helpdesk@doatap.gr with reference to your application data including the corrections requested so that you are allowed to submit the changes sought.
07/06/2019 Προσοχή! Εάν τα δικαιολογητικά που ζητάτε από το Πανεπιστήμιο να σταλούν στο protocol_A@doatap.gr είναι σε γλώσσα μη λατινικής γραφής (π.χ. βουλγαρικά, ρωσικά κλπ), παρακαλούμε να ενημερώνετε το Πανεπιστήμιο κατά το αίτημά σας προς σε αυτό, να αναγράφουν τουλάχιστον στο θέμα του email το όνομά σας σε λατινική γραφή. Attention! If the supporting documents you requested from the university to be sent to protocol_A@doatap.gr are in a non-latin language (π.χ. βουλγαρικά, ρωσικά κλπ), please inform the university regarding your application to include in the message subject your name in Latin form.
07/06/2019 Προσοχή! Στο email protocol_A@doatap.gr αποστέλλονται μόνο δικαιολογητικά από τα Πανεπιστήμια και δεν απαντώνται emails που αφορούν ερωτήματά σας. Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε στο email information_dep@doatap.gr. Eνώ για ερωτήματα σχετικά με την πλατφόρμα e-doatap, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε στο email helpdesk@doatap.gr. Attention! At the email protocol_A@doatap.gr only supportive documents from universities are permitted and no answer is anticipated regarding applicants questions. For questions regarding the recognition process please use information_dep@doatap.gr. For issues concerning e-doatap please inquire helpdesk@doatap.gr.
06/06/2019 Δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης αίτησης. Βλέπε Εγχειρίδιο Χρήσης v.15 - σελ. 22 και FAQ v1.1 ερώτηση 10. Ability to print application status.  See User manual v.15 p. 22 and FAQ v1.1 question 10.
06/06/2019 Ενημέρωση αρχείων FAQ και εγχειρίδιου χρήσης. Update of FAQ documents and user manual.
03/06/2019 Προσοχή! Αλλαγή email παραλαβής εγγράφων από Πανεπιστήμια. Από τώρα και στο εξής, η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων των Πανεπιστημίων προς τον ΔΟΑΤΑΠ, θα γίνεται στο email: protocol_A@doatap.gr Attention!  Change of email of receipt of documents from university.  From now on the electronic mailing of documents from universities to DOATAP  will be implemented via protocol_A@doatap.gr
03/06/2019 Προσθήκη αρχείου FAQ με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Addition of document regarding FAQ with answers to common questions.
03/06/2019 Ενημέρωση αρχείων δικαιολογητικών και εγχειρίδιου χρήσης. Update of supportive documentation and user manual.