Ελληνικά English
swap_callsΕισοδος με TAXIS fingerprintΕισοδος Αλλοδαπων content_copyΕντυπα και οδηγιες content_pasteΟροι και προυποθεσεις businessΔΟΑΤΑΠ
swap_callsLogin with TAXIS fingerprintLogin as Foreigner content_copyForms and Instructions content_pasteTerms and Conditions
Ανακοινώσεις
Announcements
31/05/2023 Τροποποίηση δικαιολογητικού «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ» για τίτλους 1ου και 2ου κύκλου σπουδών.
Τα αρχεία «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ENGLISH VERSION» και «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ FRENCH VERSION» αντικαθίστανται με τα αρχεία «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ENGLISH VERSION new» και «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ FRENCH VERSION new» (βλέπε έντυπα και οδηγίες)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ απαιτείται ως δικαιολογητικό για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022.
Amendment of “CERTIFICATE FOR THE PLACE OF STUDIES” for 1st and 2nd cycle degrees.
The files “CERTIFICATE FOR THE PLACE OF STUDIES ENGLISH VERSION” and the “CERTIFICATE FOR THE PLACE OF STUDIES FRENCH VERSION” have been replaced with the files “CERTIFICATE FOR THE PLACE OF STUDIES AND CERTIFICATE FOR THE MODE OF STUDIES ENGLISH VERSION new” and “CERTIFICATE FOR THE PLACE OF STUDIES AND CERTIFICATE FOR THE MODE OF STUDIES FRENCH VERSION new” (see forms and instructions)
ATTENTION! The “CERTIFICATE FOR THE MODE OF STUDIES” is required for long distance programs ONLY if the awarding institution is included in the List of foreign institutions with franchising agreements in Greece.and it WILL BE REQUIRED FOR ALL long distance programs for those registered in the long distance programs from 06/10/2022
21/07/2022 Αύριο Παρασκευή 22 Ιουλίου, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή τις ώρες 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση και η προσαρμογή με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους και σήμερα και αύριο, μέχρι το προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας Please be advised that tomorrow Friday, July 22, eDoatap will remain offline during 10.00 – 13.00 in order to upgrade and adjust with the new institutional framework. Nevertheless, interested parties may submit their application normally today and tomorrow, until the temporary closure of the platform.
28/02/2022 Η πλατφόρμα eDoatap δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 3/03/2022 και για το διάστημα από 11:00 έως και 13:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης/συντήρησης. Please be advised that using eDoatap will be not available at Thursday 03/03/2022 from 11.00 to 13.00 due to updates.
11/02/2022 Η είσοδος στο eDoatap μέσω κωδικών Taxisnet ενδέχεται να επηρεαστεί για το διάστημα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης στην πληροφοριακή υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ. Please be advised that using eDoatap for Taxisnet users may be affected due to infrastructure updates of G.S.I.S.
26/06/2020 Σας ενημερώνουμε ότι έγινε μια ενημέρωση στο eDoatap και πλέον σας ζητείται να καταχωρείτε στην αίτηση σας μόνο το Πανεπιστήμιο φοίτησης. Στην περίπτωση που σας έχει επιστραφεί η αίτηση ζητώντας να αλλάξετε τις τιμές σε Κολλέγιο - Σχολή - Τμήμα, παρακαλούμε παραβλέψετε αυτή την οδηγία του προελέγχου και πατήστε οριστική υποβολή όταν θα έχετε ολοκληρώσει τις άλλες διορθώσεις που σας ζητούνται. Please be advised that e-doatap has been updated and from now on you will be asked to submit only the University you studied in your application.  In case that your application is returned asking for a change in the fields of Colleges-Schools-Department please disregard the precheck procedure and proceed to final submission after finalizing all necessary data.
16/06/2020 Α. Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης βασικών / μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:
Αντικατάσταση της Βεβαίωσης Τόπου Σπουδών με το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών), το έντυπο του οποίου βρίσκεται διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap.doatap.gr με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - En ή UNI CERTIFICATE - BSc or MSc - Fr.

Β. Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης διδακτορικών τίτλων σπουδών:
Αντικατάσταση της Επιστολής Επιβεβαίωσης Διδακτορικού τίτλου με το Πιστοποιητικό Πανεπιστημίου (Πληροφορίες για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών), το έντυπο του οποίου βρίσκεται διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap.doatap.gr με όνομα αρχείου UNI CERTIFICATE - PhD - En ή UNI CERTIFICATE - PhD - Fr.

Γ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται για όσους καταθέτουν εφεξής. Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη ζητηθεί από το Ίδρυμα ως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών ή Επιστολή Επιβεβαίωσης Διδακτορικού, αυτά θα γίνονται αποδεκτά μέχρι 30/06/2020.
A. Information for all supporting bachelor/postgraduate degree recognition documents Replacement of the certificate of location of studies with university certificate for programme and location of studies available at the link.

Β. Information of the supporting documents for recognition of doctoral titles:
Replacement of the letter of confirmation of doctoral title with the certificate of the university (information for the programme of doctoral study) the document available at unicertificated -Phd

C. The above documents are requested for all submitting from now on.  For the cases already requested from the institution as a certificate of location of studies or confirmation letter of PhD will be accepted until 30.6.20.
21/02/2020 Η είσοδος στην πλατφόρμα ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00. Please be advised that the use of the platform may be affected by maintenance of the General secretariat information systems from 22.2.20 until 23.2.20.
19/11/2019 Διαγραφή Ανενεργούς Αίτησης: Σύμφωνα με τους όρους χρήσης του eDoatap, σε περίπτωση που μια αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά σε διάστημα 6 μηνών από την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της, αυτή διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα. Εάν λάβατε προειδοποίηση για διαγραφή ανενεργής αίτησης ενώ έχετε υποβάλλει αίτηση, σημαίνει ότι έχετε δημιουργήσει περισσότερες αιτήσεις από την υποβληθείσα, που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένες. Περισσότερες πληροφορίες: ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ -> Αρχείο FAQ v1.3 -> Ερώτηση 16 Withdrawal of inactive application.  According to the terms of use of e-doatap in case an application is not submitted in a final form during a 6 month period from last date of alteration this will finally be erased from the system.  If you have received a notice about erasure of an inactive application while you have submitted an application it means that you have created more applications additionally to the submitted that are temporally stored.  More info in Documents and directions -> document FAQ v.1.3 -> question 16
7/11/2019 Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών αναγνώρισης βασικού τίτλου σπουδών. Συγκεκριμένα, προστέθηκε το προαιρετικό δικαιολογητικό ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ που αφορά τους αιτούντες από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνώρισης βασικού πτυχίου με αντιστοιχία προς την Ψυχολογία. Information regarding documents of support of recognition of basic title of studies.  In addition an additional non mandatory supporting document titled CERTIFICATE OF PRACTICAL TRAINING IN PSYCHOLOGY for DOATAP applicants was added for recognition of bachelor degree with correspondence to psychology.
20/09/2019 Ενημέρωση των αρχείων των δικαιολογητικών και της εγγραφής αλλοδαπών, ως προς την περιγραφή τους. information of the supporting documents and registration foreign students according to its description.
02/09/2019 Τεχνική υποστήριξη για την πλατφόρμα e-doatap θα δίνεται πλέον μόνο μέσω email στο helpdesk@doatap.gr. Για θέματα που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης, πρέπει να απευθύνεστε στο information_dep@doatap.gr. Technical support or e-doatap platform will be provided only via email at helpdesk@doatap.gr. For issues regarding the recognition process please consult information_dep@doatap.gr
02/09/2019 Παρακαλείστε να διαβάζετε το αρχείο FAQ που βρίσκεται στον σύνδεσμο ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ, καθότι θα σας βοηθήσει σε πολλές απορίες σας. Please read the FAQ document in the link Documents and Directions aiming to help you answer a lot of questions.
02/09/2019 Για διόρθωση δικαιολογητικών ή στοιχείων αίτησης που έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο "Αναμονή Ελέγχου", παρακαλώ στείλετε σχετικό εμαιλ στο helpdesk@doatap.gr αναφερόμενοι στον αριθμό αίτησης και τις διορθώσεις που θέλετε να κάνετε, ώστε να σας επιτραπεί να προβείτε σε αυτές. For correction of supporting documents or application data that are finally submitted and is at stage "Awaiting check" , please send email to helpdesk@doatap.gr with reference to your application data including the corrections requested so that you are allowed to submit the changes sought.
07/06/2019 Προσοχή! Εάν τα δικαιολογητικά που ζητάτε από το Πανεπιστήμιο να σταλούν στο protocol_A@doatap.gr είναι σε γλώσσα μη λατινικής γραφής (π.χ. βουλγαρικά, ρωσικά κλπ), παρακαλούμε να ενημερώνετε το Πανεπιστήμιο κατά το αίτημά σας προς σε αυτό, να αναγράφουν τουλάχιστον στο θέμα του email το όνομά σας σε λατινική γραφή. Attention! If the supporting documents you requested from the university to be sent to protocol_A@doatap.gr are in a non-latin language (π.χ. βουλγαρικά, ρωσικά κλπ), please inform the university regarding your application to include in the message subject your name in Latin form.
07/06/2019 Προσοχή! Στο email protocol_A@doatap.gr αποστέλλονται μόνο δικαιολογητικά από τα Πανεπιστήμια και δεν απαντώνται emails που αφορούν ερωτήματά σας. Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε στο email information_dep@doatap.gr. Eνώ για ερωτήματα σχετικά με την πλατφόρμα e-doatap, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε στο email helpdesk@doatap.gr. Attention! At the email protocol_A@doatap.gr only supportive documents from universities are permitted and no answer is anticipated regarding applicants questions. For questions regarding the recognition process please use information_dep@doatap.gr. For issues concerning e-doatap please inquire helpdesk@doatap.gr.
06/06/2019 Δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης αίτησης. Βλέπε Εγχειρίδιο Χρήσης v.15 - σελ. 22 και FAQ v1.1 ερώτηση 10. Ability to print application status.  See User manual v.15 p. 22 and FAQ v1.1 question 10.
06/06/2019 Ενημέρωση αρχείων FAQ και εγχειρίδιου χρήσης. Update of FAQ documents and user manual.
03/06/2019 Προσοχή! Αλλαγή email παραλαβής εγγράφων από Πανεπιστήμια. Από τώρα και στο εξής, η ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων των Πανεπιστημίων προς τον ΔΟΑΤΑΠ, θα γίνεται στο email: protocol_A@doatap.gr Attention!  Change of email of receipt of documents from university.  From now on the electronic mailing of documents from universities to DOATAP  will be implemented via protocol_A@doatap.gr
03/06/2019 Προσθήκη αρχείου FAQ με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Addition of document regarding FAQ with answers to common questions.
03/06/2019 Ενημέρωση αρχείων δικαιολογητικών και εγχειρίδιου χρήσης. Update of supportive documentation and user manual.